شاید به جرم عشق ما متهم باشیم

 
شرکت های نامدار سازنده تجهیزات حرکتی سینما به او و شرکتش روی خوشی نشان نمی دهند. در نمایشگاه های بین المللی بعضی از کمپانی ها با میزبان شرط می کنند، در صورت حضور یک رقیب ایرانی شناخته شده، قید حضور در نمایشگاه را یکسره می زنند. موفقیت این هموطن در جلب مشتریان خارجی  منطقه، رشک و حسادت رقبای خارجی را برانگیخته است. سالهاست که هر روز صبح آفتاب نزده از خانه بیرون می زند و بکوب با اتومبیل خودش را به یک شهرک صنعتی در جاده گرمسار می رساند. تا مهندسین و کارگران از گرد راه برسند و لباس کار به تن کنند، او کارهایی را که در طول روز باید انجام شوند، مرور می کند و آخرین مراحل پیشرفت سفارش مشتریان را کنترل می کند....
متن کامل این یادداشت را در وب سایت بخوانید.

/ 0 نظر / 19 بازدید