تعقیبات جشنواره

به نظرم باید خوشحال باشیم که نهادها و سازمانها از بین هنرها و رسانه های موجود ، سینما را در کانون توجهات خویش قرار داده و بر نقش بی بدیل آن برای شرح و بیان دغدغه های اجتماعی پای می فشارند . یادآوری نقش نهادها در قبال سینما ، فتح بابی است تا مدیران ارشد آنها به صرافت ادای دین خویش در برابر سینما افتاده و از ظرفیت های سترگ سینما در مسیر تحقق اهداف بلند سازمان متبوع خویش استفاده مطلوب را به عمل آورند. به تعبیر روشن تر ، هر قدر عزم ملی برای تنومند سازی و تحکیم پایه های سینمای ملی متجلی گردد ، سینما نیز چون توسنی راهوار مسئولانه تر نقش و کارکرد اجتماعی و فرهنگی خود را در مسیر نیل به توسعه همه جانبه کشور ایفا خواهد کرد . بر این باورم که هر قدر شناخت و تصور عمومی نسبت به سینما عمق یابد و در کنار بعد سرگرم کنندگی سینما ، به آثار مثبت گسترش پدیده سینما به مفهوم خاص کلمه تامل بیشتری صورت گیرد و به نقش آن در سلامت روانی جامعه ، اصلاح رفتارهای اجتماعی ، بسط علوم و دانش های روز ، ارتقای فرهنگ عمومی ، تقویت مولفه های هویت ملی ، تعدیل و تحکیم روابط و مناسبات بین نسلی و علائق خانوادگی و ... بیشتر اندیشه شود ، قوام و غنای سینمای ایران تقویت خواهد شد . از این روی تبیین نقش و تکلیف نهادها و مجامع در قبال سینما ، قطعا زمانی بهترین و موثرترین نتیجه را در پی خواهد داشت که هر کنش و واکنش خود را در پرتو تصمیمات و راهبردهای مدیریت سینما سامان بخشد .

تجلی اراده ملی به عنوان یک مراسم نمادین ، مبین تعامل و همراهی ارگانهای اجتماعی با سینمای ایران و تقدیر و تحسین تلاش های خلاقانه سینماگران بوده و البته در جای خود مغتنم است . از یاد نبریم در یک دهه گذشته این اقدام به ظاهر ساده و شاید به تعبیر یک منتقد محترم خنک ! سرآغازی برای مشارکت و سرمایه گذاری بسیاری از مراکز دولتی ، عمومی و خصوصی برای تولید فیلم در اشکال مختلف بوده است . ا 

/ 2 نظر / 7 بازدید

شکی باقی نمی ماند که مشارکت بخشهای عمومی و دولتی به سینما لازم و انکار ناپذیر است اما ضرورت دیگری از سوی مسئولین جشنواره بایستی چهارچوبی در نظر گرفته باشد که به تولید بیانجامد مثل اهدای کمک به ساخت فیلم دیگری به عوامل برگزیده که تصور میکنم یک نمونه در این مراسم بود و نبایستی به یک بخش دولتی و یا خصوصی اجازه داد با اهداء چند سکه به ارزیابی آثار جشنواره بپردازد بایستی قیمت واقعی کمک به سینما را بپردازند اگر قصد بهره برداری از این موضوع را دارند . این ارزانترین شکل تبلیغات یک بخش دولتی یا خصوصی است که از سینمای کشور منتفع می شوند.

شهرام حیدریان

با سلام سینمای ایران بسیار شکننده توام با هراس نمی تواند بکار خود ادامه دهد مگر آنکه هر نوع تفکر سیاسی کاری و ابزاری از آن دور شود. اهدای هدایا به دست اندرکاران سینما در حقیقت نوعی قدردانی از زحمات است و نباید به فکر مطالب دیگر باشیم. حمایت از تولید هم خود می تواند در قالب قدردانی باشد. ای کاش پرداخت کلیه اعتبارات برای فیلمسازان در قالب همین طرح های تشویقی باشد.